Uitslag Oudertevredenheidspeiling Trinamiek oktober 2016
In oktober 2016 hebben wij de oudertevredenheidspeiling van onze stichting Trinamiek
gehouden. De uitslag hieronder is ook te vinden onder Downloads.
Er zijn 75 van de 181 uitgezette vragenlijsten ingevuld en verwerkt. Dit is 41%.
Ouders hadden de mogelijkheid om uit de volgende antwoorden te kiezen:
● Dit klopt niet
● Dit klopt een beetje
● Dit klopt redelijk
● Dit klopt helemaal
● Niet van toepassing
De antwoorden zijn omgezet in een 4 puntsschaal waarbij 4 de hoogste score is.
U kunt in de oudertevredenheidspeiling ook zien wat de afwijking in antwoord binnen
één vraag is (standaarddeviatie) en hoeveel mensen op elke vraag gereageerd hebben
(respondenten.)
Hieronder de uitslag. In vergelijking met de peiling van februari 2014 valt al snel op dat
er geen grote verschillen zitten in de items die in beide peilingen voorkomen.
 
Oudertevredenheidspeiling Trinamiek
Oktober 2016: uitslag Fatimaschool
Resultaat Standaard
deviatie
Respondenten
Planmatige ondersteuning
Leerlingondersteuning 3,3
De leerkracht gaat met ouders in gesprek om een compleet beeld te krijgen van het kind. 3,4 0,8 73
De leerkracht denkt samen met de ouders na over wat de beste
begeleiding is voor hun kind.
3,2 0,9 70
Schoolcultuur
Leefklimaat op school 3,7
Kinderen voelen zich veilig op school. 3,8 0,5 75
Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met
pestgedrag.
3,5 0,7 50
Samenwerking met ouders
Cultuur 3,5
Ouders voelen zich welkom op school. 3,9 0,3 75
Ouders zijn tevreden over de contacten die ze hebben met school 3,7 0,5 75
Ouders voelen zich serieus genomen. 3,6 0,5 74
Ouders zijn tevreden over hoe de school omgaat met klachten en kritiek. 3,4 0,7 50
Ouders zijn tevreden over hoe men met hen samenwerkt rondom de begeleiding van hun kind. 3,3 0,7 63
Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden die de school hen biedt om mee te doen met schoolse activiteiten. 3,7 0,6 71
De school organiseert activiteiten die mij inzicht geven in het onderwijs op school. 3,1 0,9 71
Ouders zijn tevreden over de inspraakmogelijkheden die de school biedt. 3,3 0,7 68
Ouderbetrokkenheid
Visie op samenwerking 3,3
De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking
geformuleerd.
3,0 0,9 60
Uit informatie van de school maak ik op dat de school het samenwerken met ouders belangrijk vindt. 3,5 0,7 75
In het gedrag van de medewerkers van de school is het belang van een goede samenwerking zichtbaar. 3,5 0,6 73
Dialoog met ouders 3,0
De gesprekken tussen ouders en leerkrachten worden vanuit
gelijkwaardigheid gevoerd en iedereen heeft een actieve inbreng.
3,7 0,6 73
Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. 1,8 1,0 57
De plaatsen waar de gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig. 3,4 0,8 68
In gesprekken tussen leraren (leerlingen) en ouders is er voldoende tijd voor alle deelnemers 3,2 0,9 68