Passend Onderwijs
Inleiding
Samenwerkingsverband Profi Pendi
 
Inleiding
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past.

Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert.
Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Ook wordt de indicatiestelling als een ingewikkeld proces ervaren en zijn er nog te veel kinderen die thuis zitten. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen.

Voor welke leerlingen is er passend onderwijs?
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.
Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Wanneer gaat passend onderwijs van start?
Met ingang van 1 augustus 2014  is het "passend onderwijs" van start gegaan. Schoolbesturen hebben zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs.

Wat is een samenwerkingsverband?
Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen nu samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen.

Wat is de zorgplicht?
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt welke school passend is voor het kind.

Bron: Informatiegids voor ouders: Passend onderwijs in een notendop
Zie ook: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 
Samenwerkingsverband Profi Pendi
Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort
Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen.

Doelstelling
Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Zorgplicht en het dekkend netwerk van voorzieningen
De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht.
Hoewel het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen, zal dat niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt.

Basisondersteuning op de scholen van Profi Pendi
Basisondersteuning omvat de ondersteuningsvoorzieningen die alle scholen in het gebied moeten kunnen bieden. Voor de basisondersteuning zijn 'standaarden' ontwikkeld door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en deelnemende scholen voor cluster 3 en 4. Mogelijk kunnen nog niet alle scholen al direct op 1 augustus 2014 volledig aan deze standaarden voldoen. Scholen hebben tot 1 augustus 2016 de gelegenheid om ontwikkelpunten uit te werken.

Extra ondersteuning op de basisschool
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven de basisscholen welke ondersteuning zij hun leerlingen kunnen bieden. De kern ervan vormt de basisondersteuning.
Op deze website staat ons schoolondersteuningsprofiel hier beschreven.
 
Extra ondersteuning in het SWV
Naast de ondersteuning die de basisscholen kunnen bieden, beschikt het SWV over diverse mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daartoe behoren de vier scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs (SO).

De route naar extra ondersteuning - Multidisciplinair overleg (MDO)
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB'er en externe deskundigen noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). De externe deskundigen zijn de collegiaal consultant uit het onderwijsexpertisecentrum en een schoolmaatschappelijke werkende of andere specialist op het gebied van opvoeding en gezin. Samen met ouders en school zoeken zij een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen.

Naar SBO of SO - toelaatbaarheidsverklaring
Om onderwijs te mogen volgen op een school voor SBO of SO, moet het SWV de leerling toelaatbaar verklaren. Daaraan vooraf gaat altijd een MDO, waarin de deelnemers met elkaar vinden dat plaatsing op een SBO of SO de beste ondersteuning biedt.
 
Samenwerking met ouders
De concrete invulling van partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In de standaarden voor de basisondersteuning heeft het SWV wel een aantal voorwaarden benoemd voor constructieve samenwerking met ouders.

Medezeggenschap en passend onderwijs
Ouders en personeel van de scholen in het SWV hebben op twee niveaus medezeggenschap.
  • Advies over het schoolondersteuningprofiel door de MR van de school
  • Instemming met het ondersteuningsplan door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV.
Zie voor de actuele samenstelling van de OPR de website van Profi Pendi.
SWV Profi Pendi heeft een ondersteuningsplan "in ontwikkeling" gemaakt voor de periode 2014-2016. De OPR heeft met dit ondersteuningsplan ingestemd, onder het voorbehoud dat alle aanvullingen en wijzigingen aan de OPR worden voorgelegd en dat er voor de periode 2016-2020 een volwaardig ondersteuningsplan wordt gemaakt.
 
Bron: Het ondersteuningsplan van Profi Pendi
Zie ook: http://profipendi.nl/